קטע:מצודות על מלכים א כ לג

מצודת דוד

"והאנשים" - עבדי בן הדד

"ינחשו וימהרו ויחלטו הממנו" - רצה לומר בשמעם שאמר אחי הוא היו מחזיקים הדבור לניחוש וסימן טוב ולזה מהרו והחליטו הדבור היוצא ממנו וחזרו ואמרו גם המה אחיך בן הדד

מצודת ציון

"ינחשו" - מלשון נחוש וסימן טוב וכן (בראשית ל כז)נחשתי ויברכני ה ורוצה לומר ביאתך לי לסימן טוב ויברכני ה'

"ויחלטו" - התרגום של לצמיתות (ויקרא כה כג) הוא לחלוטין וענינו דבר המתקיים מבלי השתנות