מצודות על מלכים א יח כא


מצודת דוד

"האלהים" - רצה לומר בעל היכולת ומנהיג העולם

"אתם פוסחים" - רצה לומר כחגר הזה אשר פעם ינטה על צד ימין ופעם על צד השמאל וכן אתם עד מתי תהיו נוטים במחשבותיכם פעם אחרי ה' ופעם אחרי הבעל

מצודת ציון

"פוסחים" - מדלגים ויקרא כן החגר כי בעת הלוכו נראה כדולג

"הסעיפים" - המחשבות כמו (תהלים קיט קיג) סעפים שנאתי והוא לשון מושאל מסעיף אילן כי המחשבות המה ללב כסעיף לאילן