קטע:מצודות על מלכים א טז ז

מצודת דוד

"ועל אשר הכה אותו" - רצה לומר גם יביא עליו העונש בעבור שהכה בית ירבעם ואף שבדבר ה' נעשה מכל מקום בעשא לא עשאו לקיים דבר ה' כי אם עשה לשבת על כסא המלוכה מבלי ימצא מערער עליו הואיל וגם הוא אחז במעשיו לזאת לדם נקי יחשב לו

"וגם ביד יהוא" - כי למעלה לא הזכיר לייעד העונש כי אם על מה שהחטיא את ישראל ולא הזכיר מה שחטא הוא בעצמו לכן הוסיף לומר וגם ביד יהוא וגו' ורצה לומר באותה הנבואה עצמה ששלח ביד יהוא שמיועד הוא לעונש על אשר החטיא את ישראל בהנבואה ההוא ייעד העונש גם בעבור הרעה אשר עשה בעצמו במעשה ידיו