קטע:מצודות על מלכים א ח כז

מצודת דוד

"כי האמנם" - האם אמת הדבר שישב אלהים בבית העשוי על הארץ בתמיה הלא השמים לא יכלכלוך ומכל שכן הבית ואם כן במה יהיה בית ה'

מצודת ציון

"האמנם" - בה"א התימה רצה לומר האמת

"יכלכלוך" - ענין החזקה כמו (לעיל ז כו) אלפים בת יכיל

"אף כי" - הוא כענין כל שכן וקל וחומר וכן (יחזקאל טו ה)אף כי אש אכלתהו