קטע:מצודות על מלכים א ו לב

מצודת דוד

"וצפה זהב" - על הדלתות

"וירד על הכרובים וגו'" - צפוי הזהב היה מרדד על הצורות להיות שוקע במקום שקועו ובולט במקום בליטתו באופן שלא יבטל צפוי הזהב את צורות הציורים אבל יהיו נראים כשהם מצופים זהב

"ושתי דלתות וגו'" - רצה לומר אותן שתי הדלתות מעצי השמן העשויות לפתח הדביר הן היו קלע ומצויר עליהם צורת כרובים וגו'

מצודת ציון

"וירד" - ענין רקוע ושטיחה כמו (תהלים קמד ב)הרודד עמי תחתי