קטע:מצודות על מלכים א ו לא

מצודת דוד

"עשה דלתות" - שתים היו האחת בהמזוזה מזה והאחת מזה וכל אחת כדי רוחב חצי חלל הפתח

"האיל מזוזות חמשית" - רצה לומר עמודי המזוזות היו בני חמש צלעות ולא מרובעות כדרך רוב המזוזות

"ואת פתח הדביר" - ולפתח העשויה בהמחיצה המפסקת בין ההיכל לבית קודש הקדשים

מצודת ציון

"ואת פתח" - כמו ולפתח וכן (ויקרא טז טו)ועשה את דמו ומשפטו לדמו

"האיל" - עמודי המזוזות נקראים אילים כמו (יחזקאל מ ט)ואיליו שתים אמות ואמר מזוזות לתוספת ביאור בשמות נרדפים כמו (דנייאל יב ב)אדמת עפר