קטע:מצודות על מלכים א ב כה

מצודת דוד

"ויפגע בו" - ואף שהיה כהן ואסור לטמא למת הנה פירש ממנו עוד בו נשמתו

מצודת ציון

"ויפגע" - ענין מכת מות כמו (שמואל ב א טו)גש פגע בו