קטע:מצודות על מלכים א ב ג

מצודת דוד

"למען תשכיל" - רצה לומר כשתשמור כל המצות תשכיל עוד מהם את כל אשר תעשה מהדברים אשר לא נאמרו בתורה כי מהם חכמה תקח לעבוד את ה'

"ואת וגו'" - הוא כפל ענין במלות שונות

"ועדותיו" - הם המצות אשר טעמיהם להעיד על נפלאות ה' כשבת ומועדי ה' והדומים

"ומשפטיו" - מה שבין האדם לחברו

"משמרת ה'" - הדברים אשר צוה ה' לשמרם ואל בינתך אל תשען

"ללכת בדרכיו" - להיות רחום ורב חסד כמוהו

"חקותיו" - הם המצות שלא נתגלו טעמיהם והמה כחק וגזירה

"מצותיו" - מה שבין אדם למקום