קטע:מצודות על מלכים א א כא

מצודת דוד

"והיה" - רצה לומר אבל כאשר כן יהיה מבלי הגיד מי ימלוך אז כשכב המלך וגו' נהיה אני ובני חסרים מן העולם כי ימלוך אדוניה וישלח בנו יד

מצודת ציון

"חטאים" - הוא מענין חסרון וכן (שופטים כ טז)קולע אל השערה ולא יחטיא