קטע:מצודות על מלאכי ג ז

מצודת דוד

"ואמרתם" - והנה תעיזו פניכם ותאמרו במה נשוב ר"ל בעבור מה נשוב במה חטאנו

"ואשובה אליכם" - להיטיב עמכם כמאז

"שובו אלי" - לשמור מצותי

"למימי אבותיכם" - מן ימי אבותיכם וגו'

מצודת ציון

"למימי" - הלמ"ד נוספת