קטע:מצודות על מלאכי ב ו

מצודת דוד

"ורבים" - ע"י תוכחותיו השיב בני אדם מרובים לכל יעשו העון אשר חשבו לעשות

"הלך אתי" - ר"ל בעבור מצותי היה רודף לעשות שלום בין הבריות ולהדריכם בדרך מישור

"ועולה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"תורת" - למד תורה עם העם ולא נטה מדרך האמת

מצודת ציון

"ובמישור" - מל' ישר