קטע:מצודות על מלאכי א י

מצודת דוד

"לא ארצה" - לא אקבלם מידכם ברצון וכאומר ולמה א"כ תבעירו אש על מזבחי בחנם

"אין לי חפץ בכם" - לבוא להראות לפני בבית המקדש והיה אם כן מהראוי לסגור דלתות בית המקדש

"ולא תאירו" - לא תבעירו אש על מזבחי בחנם

"מי גם בכם" - הלואי ימצא מי גם בכם ויסגור דלתי בית המקדש שלא יבוא מי שמה לרמוס חצר

מצודת ציון

"תאירו" - תבעירו כמו נשים באות מאירות אותה (ישעיהו כז)

"חפץ" - ענין רצון

"ומנחה" - כן יקראו כל הקרבנות שבאים למנחה ולדורון וכן וערבה לה' מנחת (לקמן ג)