קטע:מצודות על מיכה ז כ

מצודת דוד

"חסד לאברהם" - ר"ל היא תהיה תשלום גמול חסדו של אברהם וכאשר נשבעת לאבותינו מימי קדם בעקידתו של יצחק כמ"ש בי נשבעתי וגו' וירש זרעך את שער אויביו (בראשית כב)

"תתן וגו'" - ר"ל האמת לנו דברך אשר הבטחת ליעקב כמ"ש ופרצת ימה וקדמה וגו' (בראשית כח)