קטע:מצודות על מיכה ו ו

מצודת דוד

"האקדמנו" - וכי אבוא לפניו בעולות מן העגלים בני שנתם שהם היותר טובים ונבחרים וכאלו יאמרו וכי צריך הוא לתקרובות וכי תועלת יש לו בהם

"במה אקדם ה'" - הוא מאמר הנביא בשם ישראל לומר הנה באמת הרבה טובה עשית עמדי ובמה אתרצה לבוא לפני ה' ובמה אהיה כפוף ומוכנע לאלהי מרום ר"ל מהו התשורה שאביא לו

מצודת ציון

"אקדם" - אבוא לפניו וכן לא יקדמנה מגן (ישעיהו ל"ז)

"אכף" - מלשון כפיפה והכנעה