קטע:מצודות על מיכה ה ו

מצודת דוד

"ולא ייחל וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש

"כטל מאת ה'" - ר"ל אז לא יתלו בטחונם בעכו"ם אלא יתלו בטחונם בה' כמו בטחון ירידת הטל שהוא מה' לבד וכן בטחון הרביבים אשר המקוה להם לא יקוה לאיש שהוא יורידו לפי שאין ביד אדם כן אז לא יקוה למי רק לה'

"בקרב עמים רבים" - הוא גוג והמלכים אשר עמו

מצודת ציון

"כרביבים" - הוא המטר החזק כמו וימנעו רביבים (ירמיהו ג)

"ייחל" - מלשון תוחלת ותקוה