קטע:מצודות על מיכה ד ג

מצודת דוד

"וכתתו" - ישברו כלי המלחמה לעשות מהם כלי עבודת אדמה כי לא יעשו עוד מלחמה ולא ילמדו אותה כי המשיח ישפוט בדברי ריבותם

"ושפט" - ר"ל וכאשר יבקשו כן יהיה כי השופט והוא מלך המשיח הוא ישפוט בין העכו"ם רבים בדברי ריבותם והוא יברר המשפט לעכו"ם עצומים היושבים ממרחק

מצודת ציון

"והוכיח" - ענין ברור דברים

"עצומים" - חזקים

"וכתתו" - ענין כתישה

"לאתים" - שם כלי חפירה וכן את מחרשתו ואת אתו (שמואל א י"ג)

"למזמרות" - שם הכלי שכורתין בו הזמורות מלשון וכרמך לא תזמור (ויקרא כה)