פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אל תטיפו יטיפון" - אתם הנביאים המתנבאים אל תנבאו להם כי כאשר לא יטיפו לאלה לא ישיג כלימות כי רגילים הם להכלים את המתנבאים להם

מצודת ציון

"תטיפו יטיפון" - הוא מלשון נטיפה והזלה והושאל בענין הדבור של נבואה וכן והטף אל דרום (יחזקאל כא)

"יסג" - מלשון השגה וקרוב ועם היא בסמ"ך וכן ותסג ולא תפליט (לקמן ו)

"רוח" - רצון

"מעלליו" - מעשיו