קטע:מצודות על ישעיהו ס כ

מצודת דוד

"ושלמו" - יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד

"לא יבא" - לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל לא תבטל מלכותך וממשלתך

"כי ה' וגו'" - ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד

מצודת ציון

"לא יבוא" - לא ישקע כמו כי בא השמש (בראשית כח)

"יאסף" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"ושלמו" - ענין גמר