קטע:מצודות על ישעיהו ס ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בכרי מדין" - גמלים בחורים הבאים ממדין ועיפה

"כולם משבא יבואו" - כל בני שבא יבואו אליך וישאו עמהם זהב ולבונה למנחה לה' ובבואם לארצם יבשרו ויספרו תהלות ה'

"שפעת גמלים" - רבוי גמלים יביאו לך למנחה ויכסו הארץ

מצודת ציון

"שפעת" - ענין רבוי כמו משפעת סוסיו (יחזקאל כו)

"בכרי" - גמלים בחורים כמו בכרה קלה (ירמיהו ב)

"ולבונה" - שם מין בושם הוא מסממני הקטורת

"יבשרו" - ענין ספור חדשות