קטע:מצודות על ישעיהו ס ב

מצודת דוד

"וכבודו וגו'" - ר"ל ישרה השכינה עליך

"יזרח ה'" - יאיר לך אור הישועה

"יכסה ארץ" - רצה לומר צרות יתרבו בעולם

"וערפל לאמים" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וערפל" - עב הענן