קטע:מצודות על ישעיהו סו יז

מצודת דוד

"יחדיו" - כולם יחד יתמו מן העולם

"אוכלי" - בני ישראל האוכלים בשר החזיר וגו'

"המתקדשים" - המזדמנים יחד ומטהרים עצמם ללכת אל העכו"ם העומדות בגנות

"אחר אחת בתוך" - סיעה אחר סיעה אחר שגמרה הראשונה את עבודתה נכנסת השניה באמצע הגנה מקום מעמד העכו"ם

מצודת ציון

"המתקדשים" - ענין הזמנה כמו קדשו עליה מלחמה (שם ו')

"בתוך" - באמצע וכן ויבתר אותם בתוך (בראשית ט"ו)

"והשקץ" - ר"ל כל מין שקץ והוא שם כולל לכל השרצים

"והעכבר" - שם שרץ מה

"יסופו" - ענין כליון כמו אסוף אסיפם (ירמיהו ח')