קטע:מצודות על ישעיהו סו ג

מצודת דוד

"גם המה בחרו" - רצה לומר הואיל והמה גם בחרו בדרכיהם ולא הלכו בהם כדרך קרי והזדמן ונפשם חפצה לעשות לשקוצים הנראה להם ולא בלא דעת ובלא לב יעשוה

"מזכיר לבונה" - המקטיר לבונה הוא מביא תשורה דבר שאינו הגון וראוי

"עורף כלב" - נמאס בעיני כאילו ערף את הכלב

"דם חזיר" - נתעב בעיני כאילו זרק דם חזיר

"שוחט השור" - ר"ל כי קרבנות הרשעים אינם מקובלים לפני והשוחט את השור הרי הוא כאילו מכה איש כי דם יחשב ולא לרצון

מצודת ציון

"עורף" - ר"ל כורת עורף והוא אחורי הצואר כמו ואם לא תפדה וערפתו (שמות יג)

"מזכיר" - כן נקרא הקטרת הלבונה כמ"ש והיתה ללחם לאזכרה (ויקרא כ"ד)

"מברך" - הוא ענין תשורה הבאה להקבלת פנים וכן קח נא את ברכתי (בראשית לג)

"און" - ענין דבר שאינו ראוי והגון

"ובשקוציהם" - מלשון שקץ ותעוב