פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו סה כ

מצודת דוד

"והחוטא" - הנחסר מן העולם כשיהיה בן מאה שנה לקללה תחשב כי עודו נער לפי מרבית חיי האנשים שיהיה אז וכפל ענין במ"ש

"כי הנער בן מאה שנה ימות" - ר"ל אם ימות מי בן מאה שנים יאמרו עליו נער מת

"לא יהיה משם" - לא יצא משם לקבר אדם שהוא קטן בשנים ואף הזקן קצת שלא השלים כל ימיו ולא ימות גם הוא כי אז יאריכו ימי האדם באריכות נפלא

מצודת ציון

"עול ימים" - קטן בימים והוא מלשון עולל וכן התשכח אשה עולה (לעיל מט)

"לא ימלא" - לא ישלים

"והחוטא" - ענין חסרון כמו משברים יתחטאו (איוב מא)