קטע:מצודות על ישעיהו סה ד

מצודת דוד

"ומרק פגולים כליהם" - כל כליהם בלוע מרוטב מתועב מדבר טמא

"ובנצורים ילינו" - היו לנים בין פגרי המתים שאינם יכולים לצאת ממקומם כמו הנתונים במצור והוא כפל ענין במ"ש

"היושבים בקברים" - שתשרה עליהם רוח טומאה של שדים

מצודת ציון

"ובנצורים" - מלשון מצור כמו כעיר נצורה (לעיל א)

"ומרק" - רוטב מבישול הבשר כמו ואת המרק שפך (שופטים ו)

"פגולים" - ענין תעוב כמו פגול הוא לא ירצה (ויקרא יט)