קטע:מצודות על ישעיהו סג ג

מצודת דוד

"ואדרכם" - אם כן אני דורך גם אותם באפי ואני רומס אותם בחמתי

"ויז נצחם" - ודמם טפטף על בגדי ולכלכתי כל מלבושי וכ"ז הוא דרך משל מלשון הנוהג בבני אדם

"ומעמים" - אין מי מפאת העכו"ם לעמוד עמדי במלחמה כי הרגתי השר של מעלה

"פורה דרכתי לבדי" - כאלו המקום ישיב לומר אני לבדי דרכתי גת הענבים ר"ל לא בזכותם כי אם בצדקתי לבד הרגתי השר להוציא דמו כמו שדורכים בגת להוציא היין

מצודת ציון

"פורה" - הגת תקרא פורה כי שם מפררים הענבים להוציא היין וכן חמשים פורה (חגי ב)

"ואדרכם וארמסם" - ענינם אחד וכפל הדבר במ"ש

"ויז" - מלשון הזאה וטפטוף

"נצחה" - הוא הדם שהוא כח האדם וחזקו והוא מלשון וגם נצח ישראל (שמואל א טו)

"אגאלתי" - ענין לכלוך כמו לחם מגואל (מלאכי א)והאל"ף תחת הה"א