פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו סא ט

מצודת דוד

"כל רואיהם" - כל הרואה אותם יכיר בהם אשר הם זרע המבורך מה'

"ונודע בגוים זרעם" - זרע ישראל יהיה ניכר בחשיבות בין העכו"ם

"וצאצאיהם" - הבנים היוצאים מהם יהיו נודעים בתוך העמים וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וצאצאיהם" - מלשון יציאה והם הבנים

"יכירום" - מלשון הכרה