קטע:מצודות על ישעיהו נ יא

מצודת דוד

"מידי וגו'" - לא במקרה היתה כי אם מידי באה בגזרה למען תמותו בעצבון כי לא תסור העצבון עד כי תמותו

"ובזיקות בערתם" - כפל הדבר במ"ש

"מאזרי זיקות" - מאזרים את המקום בניצוצי אש והיא היא וכפל הענין במ"ש

"לכו באור אשכם" - ר"ל לפי המעשה כן יהיה הגמול

"הן כלכם" - אבל באמת כמעט כלכם מעבירים את חמת ה'

מצודת ציון

"קדחי" - ענין שרפה כמו אש קדחה באפי (דברים לב)

"מאזרי" - מלשון אזור ומחגורת וכן אזרו חיל (שמואל א ב)

"זיקות" - ניצוצות האש ובדרז"ל נפקין זיקוקין דנור מפומיה דרב (חולין קלז)

"באור" - שלהבת כמו חמותי ראיתי אור (לעיל מד)

"אשכם" - מלשון אש

"בערתם" - מלשון הבערה ושריפה

"למעצבה" - מלשון עצבון ודאגה

"תשכבון" - כן נקרא המיתה כמו וישכב דוד עם אבותיו (מלכים א' ב)