קטע:מצודות על ישעיהו נט ה

מצודת דוד

"והזורה" - הממעך אותם להוציא הבלוע הנה מן הבקע תצא אפעה ותזיקנו ור"ל וכן המתגרה בו להראות קלונו יפול ברעה ואין תקנה אלא ללכת מנגד

"וקורי עכביש יארגו" - ר"ל אין תועלת וקיום והעמדה במעשיהם כמו שאין תועלת וקיום ביריעות העכביש

"האוכל מביציהם ימות" - האוכל מביצי הצפעון ימות ר"ל המתחבר עמהם עוד הרעה טמונה בקרבם ישיגהו המיתה והאבדון

"ביצי צפעוני בקעו" - ר"ל כמו הביצים האלה שעד שלא נתבקעו עדיין אין המזיק בעולם וכאשר יתבקעו אז תצא הצפעון ובא המזיק כן הם חושבים רע בקרבם ואח"ז יעשוהו ויזיקו לבני אדם

מצודת ציון

"צפעוני" - שם מין נחש רע

"וקורי עכביש" - אריגת השממית קורא בלשון קורי על שמיסך אריגותיו בקורות הבית

"והזורה" - ענין מעוך להוציא הבלוע וכן כי רגל תזורה (איוב לט)והוא מלשון ויזר את הגיזה (שופטים ו)

"אפעה" - הוא הצפעון ובשתי השמות נקרא