מצודות על ישעיהו נח יב


מצודת דוד

"משובב" - אתה הוא המשיב את הנתיבות להיות מיושבות באנשים כי בהיות הערים חריבים נשמו הנתיבות ובזכותך נבנו הערים ונתיישבו הנתיבות

"וקורא לך" - כל בני העולם יקראו אותך גודר פרץ שהרי בזכות מעשיך גדרת פרצות העולם

"מוסדי דור ודור" - היסודות שנפלו בימי הדורות אתה תקומם אותם במעשיך הטובים וכפל הדבר במ"ש

"ובנו ממך" - רצה לומר המעשים הטובים היוצאים ממך יבנו את חרבות העולם וכמו שהמעשים הרעים מחריבים את העולם כן הטובים יבנו החרבות

מצודת ציון

"מוסדי" - מלשון יסוד

"גודר פרץ" - בונה כותל במקום הפרוץ והשבור כמו ותגדרו גדר וכו' (יחזקאל י"ג)

"משובב" - מלשון השבה

"נתיבות" - שביל ודרך

"לשבת" - מלשון ישיבה