קטע:מצודות על ישעיהו נח ה

מצודת דוד

"הלכוף" - האם מה שהאדם כופף ראשו למטה בהכנעה כצמח הגומא ויציע תחתיו שק ואפר וכי לזה תקרא לה' צום מקובל ויום רצון

"הכזה" - וכי בזה הענין ראוי להיות צום שאבחר בו וחוזר ומפרש שהוא יום שהאדם מענה נפשו בתענית

מצודת ציון

"הלכוף" - מלשון כפיפה והשפלה

"כאגמון" - הוא הפוך מן גמא והוא שם צמח רך וכן כפה ואגמון (לעיל ט')

"ושק" - יריעה עבה

"יציע" - מלשון מצע המשכב