קטע:מצודות על ישעיהו נז יז

מצודת דוד

"הסתר ואקצוף" - הסתרתי פני ממנו לבל אראה בצרתו ועוד הקצפתי עליו להכביד עליו הצרה

"וילך שובב" - כי אף בעוד נסתרתי פני הים הולך לפני בסרוב ומרד ובדרך תאות לבו ולכן הרביתי עוד לקצוף

"בעון בצעו" - בעבור עון הגזל קצפתי עליו והכתיו ולא על חנם

מצודת ציון

"בצעו" - ענין גזל וחמס כמו שונאי בצע (שמות יח)

"שובב" - ענין מרד וסרוב כמו מדוע שובבה העם הזה (ירמיהו ח)