קטע:מצודות על ישעיהו נז ה

מצודת דוד

"תחת כל עץ רענן" - ורצה לומר שחברו את עצמן לעכו"ם ולפי שהמשיל המקרא עובדי העבודת כוכבים לזונה אמר לשון הנופל במשכב האשה כמ"ש ובחטא יחמתני אמי (תהלים נא)

"שוחטי הילדים" - לפני העבודת כוכבים

"בנחלים" - כן היה דרכם לשחטם בעמקים אשר תחת סעיפי הסלעים כי העבודת כוכבים העמידו על סעיף הסלע במקום גבוה

"הנחמים" - המתחממים עצמן תחת אילן אלה העשוי לעכו"ם

מצודת ציון

"הנחמים" - מלשון חמימה

"באלים" - שם אילן סרק כמו כי יבושו מאלים וכו' (לעיל א)

"רענן" - ענין לחות ורטיבות כמו בשמן רענן (תהלים צב)

"בנחלים" - ענין עומק וגיא וכן ויחפרו עבדי יצחק בנחל (בראשית כו)

"סעיפי" - כן נקרא שן הסלע כמו אל סעיף סלע (שופטים טו)והוא מושאל מענף היוצא מן האילן אשר יקרא סעיף כמ"ש וכלה סעיפיה (לעיל כז)