קטע:מצודות על ישעיהו נה א

מצודת דוד

"לכו שברו" - לכו קנו דבר מאכל ואכלו ועל דברי התורה יאמר וחוזר ומפרש לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר בזולת מתן מחיר קנו יין וחלב ר"ל כל ענייני חכמת התורה תוכלו ללמוד בזולת מחיר

"ואשר וגו'" - ר"ל ואף אם אין לו כסף לקנות המים כי בחנם ימצא כלומר התאב לדבר ה' ילך אל הנביא לשמוע דבר ה' מבלי מתן כסף

"הוי כל צמא" - כל מי שהוא צמא מחסרון המים ילכו אל המים לרוות הצמאון

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון קריאה

"שברו" - ענין קנין כמו לשבור אל יוסף (בראשית מא)

"מחיר" - ענין דמי הדבר וערכו כמו ולא רבית במחיריהם (תהלים מד)