קטע:מצודות על ישעיהו נד יב

מצודת דוד

"ושעריך" - מזוזת השערים יהפכו להיות אבני אקדח המאירים ביותר

"וכל גבולך" - אבני רצפת כל גבוליך יהפכו להיות אבני חפץ ר"ל אבני יקר שהאדם חפץ ורוצה בהם ולא כשאר אבנים המושלכים בחוצות

"ושמתי כדכד שמשתיך" - מחיצות החלונות שהשמש זורחת דרך בם אשימם מאבן כדכד הבהיר ביותר

מצודת ציון

"כדכד" - שם אבן יקר המזהיר וכן וראמת וכדכד (יחזקאל כז) והוא מלשון כידודי אש (איוב מא)

"שמשותיך" - מלשון שמש

"אקדח" - שם אבן יקר המאיר והוא מלשון קודחי אש (לעיל נ)

"חפץ" - ענין רצון