קטע:מצודות על ישעיהו נד יא

מצודת דוד

"ויסדתיך" - אשים היסודות באבני ספיר

"מרביץ בפוך אבניך" - אבני הרצפה ארביץ ואשכוב בפוך כי ישפך מתחת רצפת האבנים במקום החול כי כן הדרך לשפוך חול תחת אבני הרצפה להשכיב בהם האבנים

"עניה סוערה" - על ירושלים יאמר שהיא כעניה מרעדת כמרוח סערה ואין מי לנחמה

מצודת ציון

"מרביץ" - מלשון רביצה והשכבת האבן

"בפוך" - הוא הכחול והוא דק כעין החול ובו הנשים צובעות עיניהם כמו ותשם בפוך עיניה (מלכים ב' ט)

"בספירים" - שם אבן יקר