פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו נד טז

מצודת דוד

"ואנכי בראתי משחית לחבל" - בראתי איש משחית לקלקל את הכלי ההוא ור"ל אני המגרה בך את האויב ואני המשלימו עמך ומתיש כחו

"ומוציא כלי למעשהו" - ע"י הפחמים מוציא כלי הראוי לעשות עמו הדבר אשר עשאוהו בעבורו

"נופח באש פחם" - מנשב באש הנאחז בגחלים כבויים להבעירם יפה

מצודת ציון

"חרש" - אומן ברזל

"נופח" - מלשון הפחה ונשיבה

"פחם" - גחלים כבוים כמו פחם לגחלים (משלי כו)

"לחבל" - ענין השחתה וקלקול כמו וחובל עול (לעיל י)