קטע:מצודות על ישעיהו נג ח

מצודת דוד

"כי נגזר מארץ החיים" - כי סוף הדבר היה אשר נכרת מארץ חיים כי התלאות היו סיבה לקרב מיתתו

"מפשע עמי נגע למו" - כן יאמר כל אחד הנה לא באה עליהם הנגע בעוונם כי באה מפשע עמי או עמי פשעו בהם לענותם ברוע בחירתם או הם היו מנוגעים לכפר פשעי עמי

"ואת דורו מי ישוחח" - מי יוכל לספר כל התלאות אשר עברו עליו בכל ימי דורו

"מעוצר וממשפט לוקח" - ממקום המאסר שהיה שם עצור וכלוא וממקום המשפט שהיה נדון שם הנה נלקח לנגשו או לענותו ולא פטרוהו בלא כלום

מצודת ציון

"מעוצר" - מקום המאסר שהיה כלוא ומעוכב שמה וכן והוא עודנו עצור (ירמיהו לג)

"ישוחח" - ענין ספור ואמירה כמו במעשה ידיך אשוחח (תהלים קמג)

"נגזר" - ענין כריתה כמו אמרתי נגזרתי (איכה ג)

"נגע" - ר"ל כשלון וחלשות

"למו" - להם ולפי שכל הענין מדבר בלשון יחידי על כלל האומה לכן אמר למו לגלות שעל הכלל ידבר " "