קטע:מצודות על ישעיהו נג ה

מצודת דוד

"ובחבורתו" - עם החבורה שבא עליו נרפא לנו נגעי העון כי בזה נתכפרו והלכו להם והוא כפל ענין במ"ש

"מוסר שלומנו עליו" - היסורין הראויים לבוא עלינו למרק העון להתמיד שלומנו הנה באו עליו

"מדוכה מעונותינו" - כפל הדבר במ"ש

"והוא מחולל מפשעינו" - האמת שהוא מה' אבל לא באה בעבור מאסו בו ברוע מעלליו אך בעבור פשעינו נתמלא חלחלה להיות פשעי כל העכו"ם מתכפרים בהיסורין הבאים עליו

מצודת ציון

"והוא" - הוי"ו הוא במקום או

"מחולל" - מלשון חיל וחלחלה

"מדוכא" - ענין שבר וכתיתה

"מוסר" - מלשון יסורין

"שלומינו" - מלשון שלום

"ובחבורתו" - מלשון חבורה ומכה