מצודות על ישעיהו נב ח


מצודת דוד

"כי עין בעין" - ר"ל ראיה וודאית ונאמנה וכן אשר עין בעין נראה אתה ה' (במדבר יד)

"בשוב" - כאשר שב ה' אל ציון להשרות שם שכינתו כמאז

"קול צופיך" - קול של הצופים העומדים על המגדלים לראות ולבשר מי בא לעיר וחוזר ומפרש מה יהיה הקול ואמר כולם יחדיו ישאו קול וירננו בשמחה

מצודת ציון

"צופיך" - ענין הבטה וראיה