פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו נא יז

מצודת דוד

"את קובעת" - השמרים הקבועים בתחתית כוס התרעלה כבר שתית ומצית את הכל ולא נשאר מאומה ר"ל כל הרעות הכתובות כבר באו עליך ולא תוסיף לבוא עוד

"אשר שתית" - אשר עד הנה שתית כוס החמה הבא מה' ונתמרק א"כ העון

"התעוררי" - זהו מאמר הנביא בבשורה הקיצי מתרדמת הצער וקומי

מצודת ציון

"התעוררי" - מלשון הערה והקיצה מהשינה

"קבעת" - מלשון קבע והם השמרים הקבועים בתחתיות הכוס

"התרעלה" - יתכן שהוא מלשון ערל בהפוך ור"ל כוס משקה המטמטם את הלב לרוע תכונתו והוא משל על הפורעניות וכן סף רעל (זכריה יב)

"מצית" - מלשון מציצה כמו למען תמוצו והתענגתם (לקמן סו)