קטע:מצודות על ישעיהו נא ח

מצודת דוד

"וישועתי" - כפל הדבר במ"ש

"וכצמר וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"וצדקתי" - הצדקה שאעשה לישראל תתקיים לעולם

"כי כבגד" - העש יאכל את העכו"ם כאשר יאכל את הבגד רצה לומר העכו"ם יכלו כבגד הנאכל מהעש ולפי שהמשילם לבגד אמר יאכלם עש כמו לשון הנופל בבגד

מצודת ציון

"עש" - שם תולעת האוכלת הבגד

"סם" - שם תולעת האוכלת הצמר ודומה לו כמסוס נוסס (לעיל י)