קטע:מצודות על ישעיהו מ ז

מצודת דוד

"אכן" - באמת העם שעם גוג יהיה כחציר וכפל הדבר להחזיק

"כי רוח וגו'" - ר"ל בהפחת רוח יאבדו

"יבש חציר" - לזה יתייבשו כחציר ויבולו כציץ

מצודת ציון

"נבל" - ענין כמישה כמו ועלהו לא יבול (תהלים א)

"נשבה" - ענין הפחה כמו ישב רוחו (שם קמז)