קטע:מצודות על ישעיהו מ ד

מצודת דוד

"העקוב" - דרך המעוות יהיה מישור

"והרכסים" - מקומות הגבוהות יהיו בקעה

"כל גיא" - כל עמק ירומם וכל ההרים ישפלו להיות הדרך ישר ושוה

מצודת ציון

"גיא" - עמק

"העקוב" - ענין עקום ועוות כמו עקוב הלב (ירמיהו יז)

"למישור" - מלשון ישר ושוה

"והרכסים" - ענין גבהות וכן מרכסי איש (תהלים לא)ופירוש מגאות האיש ומגבהותו