קטע:מצודות על ישעיהו מט ד

מצודת דוד

"ופעולתי" - שכר פעולתי הוא עם אלהי וכפל הדבר במ"ש

"אכן" - אבל באמת משפט גמולי הוא עם ה' ושלם ישלם הואיל ועשיתי את שלי

"לתוהו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ואני אמרתי" - כשהייתי מוכיחם ולא הטו אוזן חשבתי מתחלה אשר יגעתי לריק כי הואיל ולא הועלתי א"כ לא אקבל שכר