קטע:מצודות על ישעיהו מט ב

מצודת דוד

"באשפתו הסתירני" - ר"ל היה לי למחסה מן הרשעים ולפי שהמשיל עצמו לחץ אמר לשון הנופל בחצים

"לחץ ברור" - להוכיח ולנבאות וגו' וכפל הדבר במ"ש

"החביאני" - לבל יוכלו להרע לי

"כחרב חדה" - להוכיח את הרשעים ולנבאות עליהן פורעניות

מצודת ציון

"חדה" - חדודה ושנונה

"החבאני" - מלשון מחבואה ומסתור

"ברור" - נקי מן החלודה

"באשפתו" - כן נקרא נרתק החצים כמו עליו תרנה אשפה (איוב ל"ט)