קטע:מצודות על ישעיהו מח יט

מצודת דוד

"לא יכרת" - ר"ל אע"פ שלא הקשבת למצותי עכ"ז לא יכרת שם זרעך מכל וכל

"כמעותיו" - כצאצאי מעי הים ועל הדגים יאמר בדרך השאלה כאלו הים ילדם

"וצאצאי מעיך" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"מעיך" - כמו בטנך

"כמעותיו" - מלשון מעיים ור"ל בטן

"ישמד" - ענין כליון