קטע:מצודות על ישעיהו מח יד

מצודת דוד

"וזרועו" - וחוזק זרועו יעשה בכשדים

"הקבצו" - האספו ושמעו אמרי מי בכל עובדי הפסל יוכל להגיד את האמור למטה

"ה' אהבו" - שה' אוהב לזה שיעשו חפצו בבבל וזהו כורש

מצודת ציון

"כשדים" - בכשדים ותחסר בי"ת השמוש וכן לזנות בית אביה (דברים כ"ב) ומשפטו בבית אביה