קטע:מצודות על ישעיהו מח ד

מצודת דוד

"ומצחך נחושה" - כן יאמר על מי שהוא מעיז ביותר שהוא מרים מצחו ומחזקו כנחושה וכן נאמר חזקו פניהם מסלע (ירמיהו ה)

"מדעתי" - מחמת שידעתי שאתם קשה לב וערפך הוא כגיד ברזל מבלי פרקים ולא גיד בשר ר"ל לא פנית פניך אלי כאלו ערפך מגיד ברזל שא"א להחזיר הפנים

מצודת ציון

"וגיד ברזל" - רצה לומר שבט ברזל ולפי שיש בעורף גיד בשר לזה אמר לשון גיד

"ערפך" - ר"ל אחורי הצואר

"ומצחך" - מלשון מצח

"נחושה" - נחושת