פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"באשר יגעת" - רוצה לומר הואיל ויגעת באלה מעת נעוריך התחזק עתה בהם

"אולי תוכלי הועיל" - להנצל בהם מכף אויביך אולי תוכלי להתחזק בהם ואמר בדרך לעג והיתול

"עמדי נא" - עתה התחזק בחבריך וגו'

מצודת ציון

"נא" - עתה

"בחבריך" - מין כשוף

"הועיל" - מלשון תועלת

"תערוצי" - ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו נ')