קטע:מצודות על ישעיהו מו יא

מצודת דוד

"אף דברתי" - הדבר הזה דברתי טרם בואה

"יצרתי" - את הפורעניות הזאת על בבל

"איש עצתי" - הוא כורש שיעשה מה שיעצתי על בבל וכפל הדבר במ"ש

"קורא" - אני הוא קורא את העיט לבא ממזרח ר"ל אעיר לב כורש היושב במזרחה של בבל ומהרה קל יבוא כעוף הפורח

מצודת ציון

"עיט" - כן יקרא העוף הדורס כמו וירד העיט על הפגרים (בראשית ט"ו)